Category Archives: Entries

Thời điểm ghi tên dự thi hát năm 2015 ĐÃ ĐẾN!

Đã bắt đầu cho ghi tên – Mời bạn tải lên một bài hát, hoặc chuyển email này đi và Cho bạn bè biết.

Đăng nhập đây
Bạn có thể nhập một bài hát bằng cách vào facebook của chúng tôi hay nhấn vào hình ảnh ở trên.
Để nhập bài hát, đầu tiên bạn sẽ phải chọn “Like” trên trang Pacific Rim Song Competion, sau đó nhấn nút trên trang bản đơn sẽ mở ra cho bạn điền vào.
Bạn có thể nhập một bài hát mới bằng cách tải lên, hoặc liên kết đến một bài hát hiện có trên YouTube, sau khi bạn đã đăng nhập vào kênh YouTube của bạn.
Chúc các bạn may mắn!

Enter Your Song Here

Then you’ll see this page:
Entry Form
Fill in all the details, then press the “Proceed to Video Upload” button.

Then you’ll see this page:
New Song Upload Page

After you’ve read all the serious stuff, press the UPLOAD VIDEO button, then you’ll get the upload screen:
New Song Upload Page

All you need to do is fill in your name, email address, song title and any other information you want to send us, then press the SELECT FILE button to select the song on your computer and press SEND IT to upload the file to us.

Confirmation your file is uploaded
and that should be it. Once you have the confirmation shown here, then we’ll get the file soon. Watch out for your song to appear on our country pages!

We wish you all the best in the competition.

As always, if you have any problems, please let us know on our Facebook page or email us at admin@pacific.songcompetition.net.